DiemerNieuws

25 september 2014

DiemerNieuws 25 september 2014


Popeye terug in Diemen-Noord: taart en feest

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Buitenschoolse opvang Popeye is terug in Diemen-Noord en vorige week werd dat uitgebreid gevierd. Wethouder Jeroen Klaasse kwam op bezoek en iedereen werd getrakteerd op taart. Eind augustus startte de groep Whizzkids in buurtcentrum het Noorderlicht. Directeur Heleen van Kuik van Popeye is blij dat de kinderen nu weer in hun eigen wijk kunnen worden opgevangen. De verwachting is dat uiteindelijk alle kinderen van Popeye die in Diemen-Noord naar school gaan, verhuizen naar het Noorderlicht.

Begroting laat positief saldo zien

DIEMEN - Het college van B en W heeft de meerjarenbegroting 2015-2018 gepresenteerd. De gemeente schrijft zwarte cijfers en de begroting sluit dus elk van die vier jaar met een positief saldo. De gemeenteraad spreekt eind oktober en begin november over de begroting en beslist dan of deze wordt vastgesteld.

De afvalstoffenheffing daalt, de rioolheffing blijft gelijk en de onroerende-zaakbelasting (ozb) gaat in 2015 alleen met de inflatie omhoog, geeft wethouder Lex Scholten van Financiën aan. "De ozb stijgt met 1,5 procent. Wij volgen de inflatie omdat we zelf ook meer betalen aan bijvoorbeeld lonen en materialen. De afvalstoffenheffing kan omlaag omdat wij hierop besparen, bijvoorbeeld op het gebied van administratie. De rioolheffing kan gelijk blijven. Wij hebben eerder dit jaar een meerjarenplan riolen aangenomen en daaruit blijkt dat er overschotten zijn." De wethouder geeft aan dat er op het gebied van de afvalinzameling het nodige gaat veranderen. "Het Rijk legt gemeenten met ingang van 1 januari 2015 een belasting op van 13 euro per 1000 kilo aan restafval. Daarnaast gaat de vergoeding voor het scheiden van plastic omlaag. Wij gaan dit jaar met de gemeenteraad praten over wijzigingen bij het inzamelen en scheiden van afval. Wij kunnen hierdoor kosten besparen die van invloed zijn op het tarief van de afvalstoffenheffing." De gemeente krijgt volgend jaar opnieuw meer geld van het Rijk uit het gemeentefonds. Dit komt door het gestegen inwoneraantal als gevolg van onder meer Campus Diemen Zuid en de verkoop van woningen op Plantage De Sniep en De Brede HOED. Diemen telt zo'n 26000 inwoners. Dit aantal zal de komende jaren groeien door verkoop van woningen op Plantage De Sniep en de ontwikkeling van Bergwijkpark, waar onder meer woningen zijn gepland. De begroting voor 2015 toont een overschot van 6,5 ton. Ook de jaren 2016, 2017 en 2018 laten een positief saldo zien. Scholten houdt wat die laatste jaren betreft nog een slag om de arm. Er kunnen altijd onvoorziene tegenvallers opduiken. Het college van B en W wil de overschotten benutten om de reserves (nu 7 miljoen euro) te laten stijgen en de schuld (79 miljoen euro) te laten dalen.

Politie waarschuwt voor verdachte bellers

DIEMEN - De politie waarschuwt inwoners van Diemen om alert te zijn op vreemde en verdachte bellers.

Een inwoonster van Diemen werd onlangs gebeld door iemand die haar vroeg of haar man thuis was en wanneer hij weer thuis zou komen.

Vervolgens werd de inwoonster van Diemen door de beller verteld dat er in haar woning een gaslek was en dat er snel mensen zouden langskomen om het lek te repareren. De vrouw vertrouwde het niet en verbrak de verbinding. De vrouw belde meteen met Nuon. Personeel van Nuon wist niets van een gaslek.

Politie

De inwoonster van Diemen nam daarna contact op met de politie. Een woordvoerder van de politie adviseert mensen die vergelijkbare telefoontjes krijgen om meteen de verbinding te verbreken en contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.

Van de lezers

Postbussen
Naar aanleiding van klachten van Diemense ondernemers heeft PostNL voor de zomer aan de gemeente Diemen en Ondernemend Diemen toegezegd een mogelijkheid te onderzoeken voor de eventuele terugkeer van de postbussen van Staples in Amsterdam naar een plek in Diemen. Ondernemend Diemen en de gemeente Diemen hebben daar de afgelopen tijd herhaaldelijk op aangedrongen na het vertrek van de postbussen uit Diemen afgelopen voorjaar.
Helaas ontvingen wij onlangs van PostNL bericht dat die mogelijkheid niet concreet is geworden. PostNL is niet tot overeenstemming gekomen over het beheer van de postbussen en ziet daarom op dit moment geen alternatief om de postbussen in Diemen terug te laten keren.
Gemeente en Ondernemend Diemen hebben PostNL er nadrukkelijk op gewezen dat Diemen een zelfstandige gemeente is en veel waarde hecht aan een goed vestigingsklimaat waar alle voorzieningen voorhanden zijn. Daar horen naar ons idee ook lokale postbussen bij. Het spijt ons dan ook dat PostNL geen ruimte ziet om aan het verzoek van ondernemers, OD en gemeente te voldoen.
Liza van Zon, Ondernemend Diemen

Rioleringsconferentie

Om van Diemen een moderne gemeente te maken stond, na het leggen van een "electriciteitskabel voor straat- en woningverlichting en aanwendingen van drijfkracht" in 1916, ook de aanleg van een deugdelijke riolering ter discussie. In 1924 was deze zaak echter nog steeds niet goed geregeld voor Diemen en omgeving. De Weesper Courant van 22 november 1924: "In verband met een en ander stelde B. en W. (van Ouderkerk) voor den architect Mesman op te dragen –zooals reeds was geschied in Diemen en Ouder-Amstel – een rioleeringsplan op te maken. De kosten daaraan zouden f 600 bedragen, die van het rijks-instituut, dat daarbij tevens van advies zal dienen, zullen vermoedelijk f 100 beloopen. B. en W. vragen te dien einde het noodige crediet." De heer Beukeboom vroeg of er inmiddels iets bekend was omtrent de richting van de uitbreiding van de riolering van Ouderkerk. De voorzitter antwoordde dat in een conferentie was besproken dat de riolering niet door elke gemeente afzonderlijk zal worden aangelegd, maar in gemeenschappelijk overleg. De riolering ging uitmonden in de Oude Keulsche Vaart ter hoogte van de Sniep. Daar kwam dan ook een bemalings- en een zuiveringsinrichting.

Weerbericht

Overwegend droog, geleidelijk warmer
In deze laatste week van september krijgt een nieuw Atlantisch hogedrukgebied geleidelijk vat op het weer. Het breidt zich uit via de Golf van Biskaje naar het Europese vasteland. In het weekeinde komt de kern ervan ten oosten van Nederland te liggen. De wind wordt dan aflandig. Er stroomt daarmee drogere lucht naar onze regio. De zon kan dan vaker schijnen.

Vrijdag en het weekeinde
Voor vrijdag wordt een afwisseling verwacht van wolkenvelden en nu en dan zon. Het wordt 18 à 19 graden. Er waait een matige westenwind (windkracht 4). Zaterdag is het aanvankelijk bewolkt, wat nevelig. Geleidelijk komt de zon breder tevoorschijn. Er waait een tot zwak of matig (windkracht 2-3) afnemende noordwestenwind. Het wordt 19 graden. Zondag draait de wind naar zuidoost. Na een nevelige start volgen zonnige perioden. Het wordt 20 à 21 graden.

Na het weekeinde
Ook na het weekeinde zwaaien hogedrukgebieden de scepter. Maandag nazomert het bij een maximum van circa 22 graden. Ook daarna blijft het rustig en overwegend droog najaarsweer met geregeld zonneschijn. De maxima schommelen in het algemeen rond 19 à 20 graden.
Weetje
Nazomerse warmte is eind september niet ongewoon. Het staat in de oude volksweerkunde bekend als het Sint Michielszomertje. Die term wordt vooral nog in Vlaanderen gebruikt. In Nederland spreekt men meer van Oudewijvenzomer. Eind september 2011 was daar volop sprake van. Op de laatste september- en de eerste oktoberdagen werd het toen 25 à 26 graden.

Nieuwe brug Reigerpad

DIEMEN - Na een half jaar omlopen en omrijden kunnen voetgangers en fietsers weer van het Reigerpad naar de Rozenburglaan. De nieuwe brug is klaar.

In maart werd de oude brug door de gemeente afgesloten omdat in korte tijd verschillende planken afgebroken waren.

De nieuwe brug ligt iets verder naar links dan de oude. Het fietspad is omgelegd.

Het plaatsen van de brug zou half juli klaar zijn, maar liep vertraging op door onvoorziene kabels en leidingen op de plek waar de brug moest komen.

Aangereden

DIEMEN - Een automobilist heeft op dinsdag 16 september rond 14.50 uur op de Provincialeweg in Diemen een verkeersregelaar aangereden.

De verkeersregelaar die op de Provincialeweg aan het werk was raakte door de aanrijding gewond. Hij is door een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht.

De politie onderzoekt de zaak.

Eigen vermogen moet groeien, schuld omlaag

Wethouder Lex Scholten van Financiën

DIEMEN - Het college van B en W wil de overschotten van de meerjarenbegroting 2015-2018 gebruiken voor het laten groeien van het eigen vermogen (9 miljoen euro) en het laten slinken van de schuld (81 miljoen euro). Als het aan het college ligt wordt er geen geld geïnvesteerd in nieuw beleid.

Wethouder Lex Scholten van Financiën: "Wij hebben de afgelopen jaren bezuinigd. Zo hebben verenigingen en instellingen elk jaar 2,5 procent minder subsidie gekregen. Volgend jaar is dat voor het laatst het geval. Daarnaast zijn wij als ambtelijke organisatie efficiënter gaan werken. Ook daarmee is geld bespaard. Wij hechten aan goede voorzieningen voor de inwoners van Diemen en een goede openbare ruimte. Daarvoor trekken wij geld uit."

De schuld van de gemeente is voor een belangrijk deel ontstaan door de aankoop van grond op De Sniep. "Wij zien dat de woningmarkt aantrekt. Er worden steeds meer woningen op de zuidflank van De Sniep gebouwd en verkocht en ook de verkoopprijs van die woningen stijgt. Dat betekent dat wij als gemeente meer geld voor de grond ontvangen. De voormalige basisscholen 't Palet en De Duif worden eind dit jaar gesloopt. Daar komen koop- en huurwoningen. Woonstichting De Key is eigenaar van de grond op de Ouddiemerlaan waar vroeger zorgcentrum De Diem stond. De Key gaat voor die plek een aangepast plan voor woningbouw maken. Dat geldt ook voor de eigenaren van de grond op de plek waar vroeger het postkantoor stond." Het Rijk hevelt met ingang van 1 januari 2015 taken over naar de gemeenten. Het gaat onder meer om taken op het gebied van gezondheidszorg, thuiszorg en jeugdzorg. "Wij willen die diensten leveren en ook binnen het budget blijven dat het Rijk ons geeft. Maar ik verwacht dat dat in de eerste fase niet makkelijk zal worden. Wij reserveren daar geld voor."

Als het aan het college ligt is er geen geld voor nieuw beleid

De gemeente reserveert ook geld voor een ongelijkvloerse kruising bij het station in het centrum van Diemen. "Wij hebben samen met het Rijk aan ProRail een opdracht voor een onderzoek gegeven. Door dat onderzoek moeten de technische details duidelijk worden. Ik zal blij zijn als er eind volgend jaar een plan ligt. Het overgrote deel van de kosten voor de ongelijkvloerse kruising wordt door andere partijen betaald, maar wij zullen ook een bijdrage moeten leveren." De gemeente werkt momenteel aan ambtelijke samenwerking met de gemeenten Ouder-Amstel, Uithoorn en Ronde Venen: Duo Plus. De gemeenteraad neemt hierover in november een startbesluit. Het plan heeft tot onrust binnen de ambtelijke organisatie geleid. "Het is de bedoeling dat de verschillende diensten van de vier gemeenten gaan samenwerken. Nu hebben diverse gemeenten bepaalde diensten met een kleine formatie. Als die diensten gaan samenwerken leidt dit tot verbetering van kwaliteit. Als die afdelingen van die vier gemeenten worden samengevoegd kan er op termijn efficiënter worden gewerkt. Het gevolg is dat er minder mensen nodig zijn." De wethouder wijst er nogmaals op dat de ambtelijke organisatie van Diemen de afgelopen jaren efficiënter is gaan werken. "Het inwoneraantal van Diemen is de laatste zeven, acht jaar met zo'n tien procent gegroeid. Het aantal ambtenaren is min of meer gelijk gebleven. Dat betekent dat hetzelfde aantal ambtenaren een goede dienstverlening levert voor veel meer mensen dan een aantal jaren geleden."

Deze maand profielschets nieuwe burgemeester

DIEMEN - De gemeenteraad praat op woensdag 29 oktober tijdens een speciale openbare raadsvergadering over de profielschets voor de opvolger van burgemeester Amy Koopmanschap. De burgemeester van Diemen vertrekt op 1 maart 2015. Volgens de planning wordt haar opvolger op 19 mei 2015 geïnstalleerd.

Commissaris van de Koning van Noord-Holland Johan Remkes is bij deze speciale raadsvergadering aanwezig. De fracties in de gemeenteraad geven hun mening over het profiel van de nieuwe burgemeester en de gemeenteraad stelt de profielschets vast.

Vertrouwenscommissie
Van 3 november tot en met 24 november kunnen kandidaten een sollicitatie indienen bij commissaris van de Koning Remkes, die vervolgens een selectie maakt en de namen van de kandidaten die hij het meest geschikt acht doorgeeft aan de vertrouwenscommissie van de gemeente Diemen. Dat zijn meestal zes of zeven kandidaten.

Remkes geeft de vertrouwenscommissie ook de namen door van de overige sollicitanten. De vertrouwenscommissie kan naar eigen inzicht besluiten om ook een of meerdere van die sollicitanten uit te nodigen.

De leden van de vertrouwenscommissie zijn nog niet bekend. De gemeenteraad moet nog een Verordening op de Vertrouwenscommissie vaststellen. Meestal bestaat een vertrouwenscommissie uit de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad. De vertrouwenscommissie gaat van half februari tot begin april 2015 gesprekken voeren met de geselecteerde sollicitanten.

Tijdens een besloten raadsvergadering in april 2015 doet de vertrouwenscommissie een voordracht aan de gemeenteraad. Het gaat dan waarschijnlijk om twee kandidaten: een nummer 1 en een nummer 2. Als de gemeenteraad akkoord gaat wordt de voordracht naar de commissaris van de Koning gestuurd.

Besluit
De commissaris van de Koning legt deze voordracht voorzien van zijn advies voor aan de minister van Binnenlandse Zaken. De Kroon neemt daarna een definitief besluit over wie de nieuwe burgemeester van Diemen wordt.

Volgens het huidige schema wordt de nieuwe burgemeester van Diemen op 19 mei 2015 geïnstalleerd. Dit gebeurt tijdens een speciale vergadering van de gemeenteraad in aanwezigheid van de commissaris van de Koning. Deze vergadering is openbaar.

Koninklijke onderscheiding voor André Tönis

Burgemeester Koopmanschap en de heer Tönis. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Burgemeester Amy Koopmanschap heeft zondag de versierselen van het lidmaatschap van de Orde van Oranje-Nassau opgespeld bij André Tönis. Ze deed dat bij gelegenheid van de Vijfkorenmis in de Sint Petrus' Bandenkerk.

De heer Tönis is dit jaar vijftig jaar priester. Hij diende in diverse parochies, onder andere in Almere en in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis te Amsterdam. Na zijn emeritaat is hij zich blijven inzetten als priester, onder andere voor de parochie van Sint Petrus' Banden. Daarnaast heeft hij zich ook op andere manieren voor de parochie verdienstelijk gemaakt.

Sponsorloop leerlingen Sint-Petrusschool

DIEMEN - Leerlingen van de Sint-Petrusschool hebben vrijdagmiddag een sponsorloop gehouden voor het Schoolplein 14. Het schoolplein bij de basisschool in het centrum van Diemen is voor het grootste gedeelte gefinancierd door de Johan Cruyff Foundation. De kinderen hebben via sponsoractiviteiten, zoals de sponsorloop, ook zelf geld ingezameld. Het schoolplein wordt vrijdag officieel geopend.

Scholte & De Vries-Estoppey houdt SV-E beurs

Veel informatie en zeer scherpe prijzen

Het pand van Scholte & De Vries-Estoppey.

DIEMEN - Scholte & De Vries-Estoppey organiseert op 2, 3 en 4 oktober wederom haar tweejaarlijkse SV-E beurs. De beurs vindt plaats in een hal van maar liefst 1600 vierkante meter voor het gebouw van het Diemense bedrijf aan de Stammerhove 5.

Waar 2 en 3 oktober in het teken staan van de professionele afnemer is zaterdag 4 oktober ook de particulier van harte welkom.

Met bijna 100 leveranciers van gereedschappen, machines en werkkleding tot elektronische sluitsystemen, klimmateriaal en de laatste informatie omtrent het Politie Keurmerk Veilig Wonen is Diemen gedurende de drie dagen weer het episch centrum van de bouw. Bezoekers worden op de hoogte gebracht van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen en treffen er artikelen aan tegen prijzen die nergens in Nederland te vinden zijn. Op donderdag 2 oktober (12.00-19.00 uur) en vrijdag 3 oktober (07.00-19.00 uur) is de beurs gericht op de professionele afnemers, maar op zaterdag 4 oktober (10.00 tot 16.00 uur) staat de beurs helemaal in het teken van de klussers en is iedereen van harte welkom. Ook zal er de zaterdag een grote uitverkoop gehouden worden, waarbij de kortingen oplopen tot maar liefst 90 procent.

Groot succes
De SV-E beurs wordt om de twee jaar gehouden en gezien het grote succes in 2012 waarbij er voor het eerst ook particulieren welkom waren (er kwamen die eerste zaterdag maar liefst 600 enthousiaste bezoekers!) is besloten het dit jaar nog grootser aan te pakken met meer aanbod en nog scherpere acties. Het bedrijf adviseert dan ook iedereen om al vroeg naar de beurs te komen voor de beste aanbiedingen, want op is nu ook echt op.

Mensen die meer informatie willen over de SV-E beurs 2014 kunnen kijken op de website www.svebeurs.nl.

Proviciale-weg komend weekend afgesloten

DIEMEN - De provincialeweg is van vrijdag 26 september (20.00 uur) tot maandag 29 september (05.30 uur) afgesloten. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

De gemeente Diemen is sinds 1 september bezig met de aanleg van de busbaan langs de Provincialeweg tussen de Muiderstraatweg en de Elsrijkdreef. Er vinden onder andere asfalteringswerkzaamheden plaats en er worden nieuwe verkeersregelinstallaties geplaatst.

Deze werkzaamheden duren tot het einde van dit jaar. De busbaan zorgt voor een snelle verbinding van IJburg naar station Bijlmer Arena.

Twee weekenden
De Provincialeweg wordt twee weekenden afgesloten voor al het verkeer. Het gaat om de weekenden van vrijdag 26 september tot maandag 29 september en van vrijdag 24 oktober tot maandag 27 oktober. Daarnaast heeft de gemeente Diemen een reserveweekend van vrijdag 31 oktober tot maandag 3 november gereserveerd. De afsluitingen zijn van kracht tussen vrijdagavond 20.00 uur en maandagochtend 05.30 uur.

Overlast
In het weekend van 26 tot 29 september kan er met name geluidoverlast ontstaan door het frezen en afvoeren van asfalt en funderingsmateriaal. Het asfalt en het funderingsmateriaal wordt via de Muiderstraatweg afgevoerd naar de stortplaats langs het spoor aan Het Betonijzer. Dit afvoeren gebeurt voornamelijk overdag, maar ook 's avonds en 's nachts.

In het weekend van 24 tot 27 oktober bestaat de overlast vooral uit asfalteringswerkzaamheden die minder overlast gaan opleveren dan de werkzaamheden die hiervoor zijn genoemd.

Silviane Hunt

49 jaar
Bestuurslid Sint-Petrusschool
Diemenaar sinds 1987

Je bent bestuurslid van de Sint-Petrusschool.
"Mijn zoon Etienne die nu 19 is en mijn dochter Priscilla die 13 is hebben op de Sint-Petrusschool gezeten. Ik ben in die periode bestuurslid geworden en ben dat ook gebleven nadat mijn kinderen naar de middelbare school zijn gegaan. Uiteraard vind ik de Sint-Petrusschool een heel goede school."

Vrijdag wordt voor de school een Schoolplein14 geopend.
"Wij kijken vol spanning uit naar de opening van Schoolplein14. Het plein ziet er prachtig uit met veel sport- en speelmogelijkheden voor de kinderen. Wij vinden het als bestuur heel belangrijk dat de kinderen buitenactiviteiten kunnen ontplooien. Wij zijn de Johan Cruyff Foundation dankbaar voor de mogelijkheden die zij ons geboden hebben om verder invulling te geven aan de herinrichting van ons schoolplein. Ik kijk met veel plezier terug op de sponsordag en de sponsorloop die de kinderen afgelopen vrijdag hebben gedaan. Dat was fantastisch."

Wat is jouw favoriete muziek?
"André Hazes, ik heb hem een keer live gezien in Ahoy in Rotterdam."

Waar ga je graag uit?
"Ik ben niet zo van het uitgaan. Wel ga ik graag met mijn gezin uit eten. Wij eten dan graag Japans."

Wat is jouw favoriete plek in Diemen?
"Het laatste stuk in Diemen-Noord. Daar hebben wij vaak met de kinderen in de sneeuw gespeeld."

Wat is je favoriete winkel in Diemen?
"Die is er nog niet in Diemen. Samen met mijn goede vriendin Martine bezoek ik vaak nieuwe vestigingen van de Action, wij rijden daar soms een flink stuk voor. Ik zou het fijn vinden als er een Action in Diemen komt."

Doe je aan sport?
"Nee, op dit moment niet. Samen met Erwin ben ik coach van het aspirantenteam (XA3) van de meisjes bij Smashing '72. Mijn dochter en de dochter van Erwin spelen in dat team."

Musici van hoog niveau in De Hoop

DIEMEN - Strijkkwartetten, harp, blazers en accordeon: het nieuwe concertseizoen 'Kamermuziek in De Hoop' belooft een afwisselend en gevarieerd programma met musici van hoog niveau.

Iedere laatste zondag van de maand is er deze winter weer een concert in De Hoop. De concertserie begint aanstaande zondag met het Gaudikwartet: een jong en enthousiast strijkkwartet, opgericht in 1999, dat werken van Mozart en Telemann, een tango van Isaac Albeniz en de vrolijke 'Simple Symphony' van Benjamin Britten zal laten klinken.

Op het programma dit concertseizoen ook het Quimias Trio (strijktrio) met hoboïste Pauline Oostenrijk, het Oneiros Ensemble (harp en strijkkwartet), Duo Mares (altviool en accordeon) en anderen.

Het hele programma is te vinden op www.schuilkerkdehoop.nl. en in de programmakrant van Theater De Omval.

TVDZ houdt toernooi en proeverij

DIEMEN - Tennisvereniging Diemen-Zuid houdt zondag 28 september het Speciaalbiertoernooi.

Het is een toernooi voor mixeddoubles dat om 13.00 uur begint. Om 15.30 uur begint er bij de vereniging een proeverij van door voorzitter Hans de Jong uitgekozen speciale bieren.

Presentatie
Ook wordt er over de diverse bieren en brouwerijen een presentatie gegeven. De kosten om deel te nemen aan de proeverij bedragen 6 euro per persoon. Ook niet-leden zijn welkom.

'In een klap was alles weg'

Bewoners van De Beukenhorst vertellen hun ervaringen

Bewoners van 72 woningen in het hoge deel van de flat mochten vorige week naar huis.

door Ingrid van Vlijmen

DIEMEN - De meeste bewoners van De Beukenhorst zijn weer thuis. De explosie van 4 september heeft een gat geslagen in de flat. Letterlijk: door de kracht van de explosie zijn een aantal woningen en de liftschacht verwoest. En figuurlijk: de bewoners van de 32 huizen in dit deel van de flat kunnen in ieder geval voor lange tijd niet naar huis.

Het ene moment zat ze gezellig met familie en vrienden te eten om de twaalfde verjaardag van de oudste te vieren, het volgende moment hoorde ze een harde klap. De gasten op de bank werden omhoog geblazen en kwamen met een klap weer neer. "Er moet wel iemand dood zijn", ging het door haar heen. Paniek. Waar waren haar dochter en ouders die even naar de keuken waren? "Ik rook al voor het eten een sterke gaslucht en had mijn gasstel nog gecontroleerd. Gelukkig bleek iedereen in mijn huis ongedeerd", vertelt de bewoonster van een van de zwaarst beschadigde woningen vlak naast de liftschacht waar de explosie in de flat aan Beukenhorst plaatsvond. "We vluchtten via het trappenhuis aan de andere kant van de galerij naar buiten. Ik dacht er nog aan mijn tas mee te grissen. We zagen iemand gewond op de grond liggen. Het was net of we in een film zaten, of een nachtmerrie."

'Vanuit een hoogwerker mocht ik afscheid nemen van mijn huis'

Ze vertelt haar verhaal bijna drie weken na de explosie in het hotel waar ze met haar drie kinderen van 12, 10 en 8 jaar verblijft. Het is het vierde hotel waar ze in die tijd zijn ondergebracht. Terug naar huis is onmogelijk, zelfs niet om spullen te halen. "Vanuit een bakje in een hoogwerker mocht ik naar mijn huis kijken om afscheid te nemen."

Na de eerste lange, onzekere uren in Berkenstede werden ze 's avonds laat met de bus naar de marinekazerne in Amsterdam gebracht om de nacht door te brengen. "Slapen lukte niet, en dat lukt nog steeds niet, we zijn zo geschrokken. Daarna hebben we in twee hotels overnacht en vorig weekend had De Key een huisje voor ons geregeld in Volendam. Het was mooi en voor de kinderen was er een zwembad voor wat afleiding, maar voor mij was het wel eenzaam." Nu logeert het gezin in een hotel in de buurt van Diemen, net als andere bewoners uit het meest beschadigde deel van de flat die niet naar huis terug kunnen. De kinderen worden iedere dag met de bus naar school gebracht. "Mijn jongste vierde hier vorige week haar verjaardag. Een lieve buurvrouw had een verjaardagstaart voor haar besteld, zo was het toch een beetje feest. Een meneer uit Diemen die mijn oudste dochter op het Jeugdjournaal had horen vertellen over haar verjaardagsfeestje dat we vierden toen de explosie gebeurde, heeft aangeboden een kinderfeestje voor haar te organiseren. Dat vind ik fijn voor haar, maar eerst maar eens een eigen stek en rust."

'Ik begrijp wel dat mensen bang zijn'

Ze heeft zich de eerste dagen erg alleen gevoeld. "We kregen wel een vergoeding, 50 euro per dag voor vier personen. Dat is niet veel als je niets anders hebt dan de kleren die je droeg op het moment dat we het huis uit vluchtten. En niemand die die eerste dagen eens vroeg hoe het ging, niet van De Key en ook niet van de gemeente. Een paar dagen later wel en toen kregen we ook een vergoeding om de eerste noodzakelijke kleding en toiletartikelen te kopen. Gelukkig is er voor ons een huis in Diemen, een eengezinswoning. Dat is erg fijn voor de kinderen. Ik ben heel blij. Ik hoop dat we er over een week heen kunnen. Onze spullen zijn uit de woning gehaald en opgeslagen. Ik weet niet wat er nog heel is. Ze hebben vast wat persoonlijke spullen en een doos met belangrijke papieren voor me gehaald. Ik maak me wel een beetje zorgen omdat de huur van dat andere huis hoger is. Ik hoop maar dat daar een oplossing voor komt. De fietsen van de kinderen staan nog op slot in de box en de sleuteltjes hebben we niet. Ik moet dus ook nog een oplossing vinden voor als ze naar school moeten fietsen. Ik ben overblijfmoeder en van veel mensen van de school heb ik veel steun gekregen. Zij waren er vrijwel meteen voor ons. Ook de mensen die kleding en andere spullen hebben ingezameld hebben ons enorm geholpen. Ik mis mijn eigen spullen heel erg. Ik maak me ook zorgen omdat ik geen inboedelverzekering had. Wel een aansprakelijkheidsverzekering, maar deze explosie was niet onze schuld."

Angst
Naar de vraag wie er verantwoordelijk is voor de explosie wordt door het OM en de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog onderzoek gedaan. Maar de bovenburen weten het wel. "Ik was die middag thuis en hoorde vanaf ons balkon de kraanmachinist bellen met Liander dat hij een gasleiding had geraakt. Liander had sneller moeten reageren en het gas moeten afsluiten", denkt een van de bewoners. Zij hebben wel wat spullen uit hun woning kunnen halen en wachten ook op vervangende tijdelijke woonruimte. In tegenstelling tot hun onderbuurvrouw kregen zij geen woning in Diemen aangeboden en daar zijn ze niet blij mee. "Wij kregen een flat op de veertiende verdieping in Amsterdam-Zuidoost. Daar durven wij niet te wonen. Wij hebben angst voor hoge gebouwen met een lift aan de explosie overgehouden. Maar daar wordt helemaal geen rekening mee gehouden." Spullen uit hun huis willen ze niet eens terug. "De belangrijkste dingen hebben we al opgehaald. Er zitten nu kakkerlakken in de flat. Het is vies. Als het weer veilig en schoon is willen we wel weer terug naar Beukenhorst."

Loslaten
Een bewoonster van het lage deel van de flat is al een tijdje thuis. "De schrik zit er bij mijn dochter, die thuis was toen de explosie plaatsvond, erg in. Bij rare geluiden is ze meteen weer angstig. De buren zijn zo langzamerhand allemaal aan het terugkomen; ik heb er wel begrip voor dat ze bang zijn. Het is elke dag proberen los te laten en vertrouwen erin te krijgen. De lift in ons deel moet ook nog vervangen worden, daar ziet mijn dochter vreselijk tegenop. Wanneer weten we niet. Plezier om hier te wonen heb ik niet. Ik woon hier 20 jaar, het gebouw is slecht onderhouden. De tweede week van mei zijn ze begonnen met achterstallig onderhoud. De ontevredenheid naar De Key was al een tijdje aan de gang."

'Het is niet onze schuld'

Verbindingen
Een bewoner die op de zevende verdieping woont, keerde donderdagmiddag terug. Hij was blij weer thuis te zijn, maar miste de eerste dagen wel televisie, telefoon en internet. "Maandagavond waren de verbindingen bij mij hersteld, bij mijn buurvrouw dinsdag weer." Bang om weer naar huis te gaan, was hij niet. "Ik wilde zo snel mogelijk naar huis. Ik ben niet bang voor weer een explosie of instortingsgevaar. Toen ik even thuis was om spullen te halen, had ik al gezien dat er geen grote schade was. Er waren geen kasten omgevallen of iets dergelijks. Ik denk dat de bewoners uit het rode deel het het moeilijkst hebben."

Eigen plek
Voor de moeder van drie kinderen is het duidelijk: zij wil nooit meer terug naar De Beukenhorst. "Het huis dat we nu krijgen is maar tijdelijk. Waar we daarna moeten gaan wonen, wordt later over gesproken, zeggen ze. Mijn kinderen willen ook niet terug, al mist mijn zoontje zijn speelkameraadjes uit de buurt van De Beukenhorst wel. Ik kijk niet achterom, ik kijk naar de toekomst. Ik kijk ernaar uit weer een eigen plek te hebben en wie weet ook mijn eigen spullen. Misschien kunnen we dan weer slapen."

'Deze crisis heeft onze hele organisatie geraakt'

Directeur Lidy van der Schaft van De Key: 'Het crisisteam is nu projectteam geworden'

Over de toekomst van het meest beschadigde deel en de rest van de flat is nog niets te zeggen.

DIEMEN - De crisis is bezworen; dat was de eerste prioriteit van Lidy van der Schaft, directeur wonen van De Key, vlak na de explosie op 4 september in De Beukenhorst. Het afhandelen van de nasleep is nu een project geworden.

Welkom

DIEMEN - Met een bosje bloemen heetten Diemenaren de net thuisgekomen bewoners van het hoge deel van de Beukenhorst vorige week welkom thuis.
Voor de mensen die niet naar huis kunnen is er hulp via de Facebookpagina Diemen Connect of diemen-connect@hotmail.com. Ook kan er geld gedoneerd worden op bankrekening NL78INGB0004896340, o.v.v. Beukenhorst.

"We hebben afgelopen maandag het crisisteam omgedoopt tot projectteam en dinsdag de evaluatie van de afgelopen twee weken gedaan. We hebben echt drie weken werk in een week gedaan, was de conclusie. Klaar is het natuurlijk nog lang niet, maar nu komen we in onze eigen expertise terecht. We hebben laten zien dat we mensen snel onder dak kunnen brengen. Dat zijn we wel gewend bij andere grote renovatieprojecten. Dit project was alleen niet gepland. Wij hebben bij De Key al vaker crises het hoofd moeten bieden: asbest in een gebouw, de opvang van 200 uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar deze crisis is andersoortig, deze heeft onze hele organisatie geraakt, niet alleen de technische hoek, omdat onze collega is overleden. Iedereen moest heel hard werken om alles te regelen. Maar we hebben ook veel oog moeten hebben voor onze collega's die dat verlies moeten verwerken. Daarvoor hebben we steeds momenten gezocht. De minuut stilte op het terrein precies een week na de explosie, condoleanceplekken in ons kantoor, veel praten met elkaar."

De terugkeer van de bewoners in het tweede deel van de laagbouw was soms moeizaam. Mensen wilden of durfden niet. "Daarvan hebben we geleerd voor de terugkeer van de bewoners in de hoogbouw. Tijdens speciale spreekuren hebben we de bewoners eerst laten zien hoe het gebouw technisch in elkaar zit en ook in de spreekuren in de hotels konden de bewoners al veel vragen kwijt. Als zij angstig waren om hun huis in te gaan, waren er hulpverleners in de buurt om ze te helpen. En vergeet niet: deze mensen waren al langer weg, een hotel is ook niet alles. Pas toen ze teruggingen, constateerden wij de problemen met de bel en de verbindingen van telefoon, internet en televisie. Die problemen waren maandagmiddag allemaal opgelost."

Een bloemetje voor teruggekeerde bewoners.

'Wij hebben aangetoond dat we niemand in de steek laten'

De mensen die niet naar huis kunnen, hebben een eigen woonbegeleider. "We hebben een match gemaakt met de woningen die beschikbaar zijn in Diemen en omgeving. Ook Ymere en Rochdale hebben tijdelijke woningen beschikbaar gesteld. We verwachten dat de huizen in de komende twee weken beschikbaar zijn. Gemeubileerd voor die mensen van wie de spullen bij de explosie verwoest zijn. Tot potten en pannen aan toe. De tijdelijke woning krijgt dezelfde huurprijs als mensen nu hebben, of lager als de huur van de tijdelijke woning lager is. Nog niet iedereen heeft de aangeboden woning geaccepteerd. Er waren bijvoorbeeld in Diemen maar zeven woningen beschikbaar en die hebben we bestemd voor gezinnen met kinderen die in Diemen naar school gaan. Mensen kunnen ook zelf iets doen: sommige mensen hebben al een heel lange woonduur, als die zelf reageren op woningen op Woningnet komen ze snel aan de beurt. Deze mensen krijgen een huurcontract voor negen maanden om ons de tijd te geven voor een definitieve oplossing. Of dat terug naar Beukenhorst is? Over de toekomst van de flat kan ik echt nog niets zeggen. Daar gaat het projectteam nu onder andere mee aan de slag. We hebben wel besloten voorlopig niet door te gaan met de geplande liftrenovatie in de laagbouw. We horen ook signalen dat bewoners daar tegenop zien, dat weegt mee. Het onderzoek naar de toedracht en naar de technische toestand van de flat is nog in volle gang. Op basis van de uitkomsten van het technisch onderzoek kunnen we de vervolgstappen voor het rode blok en de rest van de flat bepalen."

"Niet iedereen is tevreden over de steun en begeleiding, hoor ik ook. Volgens mij hebben we al 2,5 week aangetoond dat we niemand in de steek laten. Ik vind het tekort doen aan mijn collega's die zo hard gewerkt hebben. Er waren spreekuren hier en in de hotels, telefonisch waren we lange dagen en ook in het weekend bereikbaar. Mensen werden begeleid de woningen mee in en nog eens als bewoners niet durfden, met gezinnen mee in het bakje in de hoogwerker om afscheid te kunnen nemen van hun woning. De aannemer die met twee teams drie weken werk in een week heeft verricht om de flat weer in orde te maken, de beveiliging. Ik heb de inzet gezien van al die medewerkers, de intentie is nooit geweest om mensen in de steek te laten. Maar ik heb heel veel begrip voor alle emoties en dat daardoor onze boodschap soms minder goed overkomt. Als mensen dat zo voelen, kom ik daar niet aan."

'We buigen ons de komende tijd over de toekomst van de flat'

Buurtfeest in deel Ouddiemerlaan

Bewoners en ondernemers praten over herinrichting straat

Ouddiemerlaan, mooie straat in het centrum. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Op de Ouddiemerlaan tussen het Wilhelminaplantsoen en het Van Medenbach Wakkerplein vindt op zaterdag 27 september een buurtfeest plaats.

Er zijn activiteiten voor kinderen en volwassenen en er zijn workshops die in het teken staan van de herinrichting van de Ouddiemerlaan tussen de Harteveldseweg-Muiderstraatweg en het Wilhelminaplantsoen.

Astrid Schouten is een van de organisatoren van het buurtfeest. Zij woont met haar gezin al ruim 20 jaar in Diemen, waarvan de laatste vijf jaar op de Ouddiemerlaan. "Toen wij hier pas woonden hebben wij bij de gemeente aangeklopt om te wijzen op het vele vrachtverkeer dat door de straat reed. De gemeente heeft toen het bord met het opschrift 'centrum' dat hier in de straat stond verwijderd en ook verbodsborden voor vrachtwagens geplaatst. Het gaat nog steeds om tijdelijke borden. Er rijden hier nog wel vrachtwagens en touringcars door de straat, terwijl sommige automobilisten hard rijden."

'Er zijn meer gezinnen met jonge kinderen komen wonen'

De Ouddiemerlaan wordt zaterdag 27 september om 15.00 uur vanaf het Van Medenbach Wakkerplein tot aan het Wilhelminaplantsoen afgesloten voor verkeer. Het buurtfeest start om 16.00 uur. Er zijn tal van activiteiten: kinderen kunnen zich uitleven op een springkussen en rond 18.00 uur is er een modeshow door kinderen. Hergebruikwinkel Next helpt bij het organiseren van de modeshow. Er wordt tijdens het buurtfeest uitgebreid stilgestaan bij de herinrichting van de straat. Er zijn brainstormsessies waarin bewoners en ondernemers in de straat hun ideeën kunnen inbrengen. Astrid: "Er zal over allerlei zaken worden gesproken, zoals de veiligheid, de leefbaarheid en het groen. Dit deel van de Ouddiemerlaan is een mooi gedeelte van het centrum van Diemen met mooie, vaak oudere woningen. Maar veel is voor verbetering vatbaar. Als je vanaf de Hartveldseweg of de Muiderstraatweg de Ouddiemerlaan inrijdt komt je in een breed gedeelte van de straat. Dat nodigt uit om hard te rijden. De veiligheid voor fietsers in dat deel van de Ouddiemerlaan laat veel te wensen over. Misschien is het een idee om een fietspad in de straat aan te leggen of de straat smaller te maken. Ook is het misschien een idee om de straat een meer groene uitstraling te geven, bijvoorbeeld door het plaatsen van plantenbakken. De lantaarnpalen passen niet bij de mooie uitstraling van de straat. Het lijken wel lantaarnpalen die een snelweg verlichten. Wij zouden graag zien dat er mooie lantaarnpalen worden geplaatst. Een van de nieuwe bewoonsters heeft het idee ingebracht om in dit deel van de Ouddiemerlaan een zebrapad aan te leggen. Zij is moeder van twee jonge kinderen. De sfeer in de straat is de laatste jaren veranderd. Er zijn meer gezinnen met jonge kinderen komen wonen."

Zij voert regelmatig overleg met de gemeente over de herinrichting van de straat. De gemeente heeft toegezegd de uitkomst van de brainstormsessies van de bewoners onderdeel uit te laten maken van de vervolgstappen. De gemeente wil in november een voorlopige schets van de herinrichting presenteren. In januari 2015 moet het voorlopig ontwerp klaar zijn. Het is de bedoeling dat een definitief ontwerp in februari wordt gepresenteerd. Alle bewoners van de Ouddiemerlaan vanaf het Wilhelminaplantsoen tot aan de Hartveldseweg-Muiderstraatweg zijn uitgenodigd voor het buurtfeest, inclusief de bewoners van nieuwbouwcomplex Diemerburgh. Café 't Pandje verzorgt de biertap, Chinees restaurant Ling Hong de hapjes en het buffet.

donderdag 25 september

Cabaret

Cabaretgroep Op Sterk Water geeft een try-out in Theater De Omval. Bezoekers worden meegenomen op een ontdekkingsreis vol snelle, intelligente, hilarische, muzikale en vooral virtuoze improvisaties. 20.30 uur, € 16,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

PCOB Diemen

PCOB Diemen houdt een bijeenkomst in De Schakel. Tijdens de bijeenkomst wordt de documentaire 'Grote godsdiensten' vertoond. 14.00 uur, deur open om 13.30 uur. Alle belangstellenden zijn welkom.

vrijdag 26 september

Aquadisco

Zwemmen en swingen in het Duranbad: discozwemmen van 19.30 tot 21.30 uur voor jongeren tot 14 jaar. Kosten € 5,-.

zaterdag 27 september

Eenzaamheid herkennen

SWD organiseert met Coalitie erbij in Huis van de Buurt 't Kruidvat een informatiebijeenkomst voor vrijwilligers over het herkennen van eenzaamheid. 10.00 – 11.00 uur, gratis deelname. Aanmelden: Cora Verhoef, cverhoef@stichtingwelzijndiemen.nl.

Open dag

Dansschool Black and White Dance organiseert een open dag in de nieuwe brede school Noorderbreedte. Streetdance, breakdance, hiphop en modern, voor kinderen tussen de 4 en 13 jaar. Van 13.30 tot 17.30 uur. Elk half uur een gratis proefles, ouders en familie kunnen tijdens de les meekijken. Informatie: www.blackandwhitedance.nl.

Burendag

Huis van de Buurt 't Kruidvat doet mee aan Burendag en nodigt alle buurtbewoners uit voor koffie met wat lekkers. Van 11.00 tot 15.00 uur zijn er voor jong en oud diverse (gratis) activiteiten, o.a.: creatieve inloop, sjoelwedstrijd, handmassage en buurtquiz. Om 13.00 uur begint een klaverjastoernooi en DJ Wil zal gezellige muziek draaien.

zondag 28 september

Filateliebeurs

De Diemense filatelieclub De Zegelaars houdt haar maandelijkse filateliebeurs in De Schakel van 9.00 tot 16.00 uur. Handelaren en 5- en 10-centsboeken zijn volop aanwezig. Entree voor niet-leden € 0,50. Meer informatie: 020-6942002.

Kamermuziek in De Hoop

Het Gaudi Kwartet treedt als eerste op in de serie Kamermuziek in De Hoop van dit seizoen. Op het programma: strijkkwartetten van Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Philip Telemann, Benjamin Britten en Isaac Albeniz. 15.00 uur, € 14,-. Kaartverkoop: vriendenvandehoop@planet.nl of aan de deur.

maandag 29 september

Mozaïek

In het Huis van de Buurt 't Noorderlicht is tussen 14.00 en 16.00 uur een creatieve inloop. Er kunnen o.a. fotolijstjes met mozaïek gemaakt worden.

Aqua Fauna

Aquariumvereniging Aqua Fauna houdt elke maandagavond een bijeenkomst in De Schakel vanaf 20.00 uur. Liefhebbers worden geholpen met problemen en er worden vissen geruild. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Entree gratis.

dinsdag 30 september

Onderzoek botontkalking

Bij Rondje Gezond vrouwenfitness kan vandaag een professionele botscan gemaakt laten worden. Er wordt preventief onderzoek verricht naar osteoporose, beter bekend als botontkalking. Het onderzoek wordt meestal vergoed. Inschrijven: Rondje Gezond, 020-6000736 of 06-41214007.

PCOB Enter

Op dinsdag 14 oktober start er weer een cursus over Windows 7, bestemd voor beginners of als opfriscursus voor senioren. Tot en met 9 december iedere dinsdag van 9.00 tot 12.00 in gebouw de Schakel. Aanmelden via 0643734155 op donderdag van 18.00 tot 21.00 uur.

woensdag 1 oktober

Scheidingspreekuur

Madi Amsterdam Zuidoost en Diemen houdt een inloopspreekuur voor bewoners van Diemen voor informatie en advies over (echt)scheidingszaken. Er zijn een advocaat en een maatschappelijk werker aanwezig. Het inloopspreekuur is gratis, een afspraak maken is niet nodig. Iedere eerste woensdag van de maand van 10.00-11.00 uur in gezondheidscentrum Diemen-Zuid.

Kinderboekenweek

Van woensdag 1 t/m zondag 12 oktober is het voor de 60e keer Kinderboekenweek en het thema is dan ook Feest! In Bibliotheek Diemen op woensdag 1 oktober een feestelijke voorleesactiviteit om 15.00 uur. Bibliothecaris Jeaan de Gelder leest het verhaal 'Hennie de heks viert feest!' voor, met muzikale begeleiding van leerlingen van de Muziekschool in Diemen.

PCOB Enter

De populaire inloop/oefenochtend van PCOB Enter is weer gestart. Iedere woensdag van 9.00 tot 12.00 uur. Kosten € 3,50 per keer. Het team helpt bij specifieke problemen. U kunt uw laptop, iPad of tablet meenemen.

donderdag 2 oktober

De Aanschuiftafel

PCOB Diemen, Stichting Welzijn Diemen en het Wapen van Diemen hebben het initiatief genomen voor een 'Aanschuiftafel'. Iedereen die het beu is om alleen te eten of iedere avond te moeten koken, kan vandaag mee komen eten om 18.00 uur in het Wapen van Diemen. Voor € 10,- wordt een gezonde maaltijd geserveerd met een drankje naar keuze. Aanmelden vóór 30 september bij het Wapen van Diemen, 020-6950855 of info@wapenvandiemen.nl.

vrijdag 3 oktober

Tablet Café

Voor mensen met een tablet of iPad wordt in de bibliotheek Diemen een Tablet Café gehouden om ervaringen uit te wisselen en tips te delen. Medewerkers van de bibliotheek begeleiden de avond en belangstellenden kunnen gratis binnenlopen. Van 18.30 tot 20.00 uur.

Informatiemarkt tegen Eenzaamheid

In Huis van de Buurt 't Kruidvat staan diverse organisaties als Stichting Welzijn Diemen, Cordaan Thuiszorg, Serve the City, Rode Kruis en Humanitas op een informatiemarkt tegen eenzaamheid. Zij presenteren hun aanbod en zoeken vrijwilligers. Inwoners die ondersteuning willen krijgen en inwoners die ondersteuning willen bieden, kunnen zich hier oriënteren. Van 11.00 - 14.00 uur, gratis entree. Tussen 10.00 en 12.00 uur is er ook een tweedehandsmarkt.

Nordic walking

Elke vrijdag wordt er om 9.30 uur door een groep enthousiaste senioren een goed uur gelopen met nordicwalkingstokken. Het vertrekpunt is Huis van de Buurt 't Kruidvat, meedoen is gratis. Informatie: Cecile, 020-6981467.

Yoga

Proefles kinderyoga van 16.00 – 17.00 uur in Yoga Studio Diemen. Kosten € 7,50. Aanmelden via 020-4165078 of www.yogadiemen.nl.

DKV pakt derde zege op rij

Korfballers rekenen af met lastige opponent

DKV Victoria wint opnieuw. Foto: Yannick uit den Boogaard

DIEMEN - DKV Victoria is bezig aan een goede reeks. De korfballers uit Diemen boekten zondag hun derde zege in successie.

DKV Victoria rekende voor eigen publiek af met WWSV: 10-7. Het was voor de thuisclub een zware wedstrijd tegen een ploeg die normaal op gras speelt. WWSV staat bekend als een stugge ploeg die veelal achter verdedigt. Dat maakte het lastig om er een aantrekkelijke wedstrijd van te maken.

Het was dan ook niet echt een wedstrijd om naar te kijken. Er kwam geen tempo in het duel en DKV Victoria ging mee in het trage tempo van de tegenstander. Ondanks de winst was het spel niet denderend. Een paar mooie aanvallen waaruit een doelpunt viel zorgden voor de hoogtepunten van de wedstrijd. Verder viel er niet veel te zien. Verdedigend maakte DKV Victoria onnodige fouten waardoor de uitploeg toch meer punten maakte dan nodig was.

Zaterdag speelt DKV Victoria uit tegen DOC. De wedstrijd in Bussum begint om 15.30 uur.

A1

Een dag nadat Ajax in de Arena een uitstekende prestatie leverde door met 1-1 gelijk te spelen tegen de miljoenenploeg van Paris Saint Germain ontmoetten de A1-junioren van beide clubs elkaar op De Toekomst. Het ging om een duel in de UEFA Youth League. Ajax treft later de jeugdteams van Barcelona en APOEL Nicosia.

De jonge Ajacieden overklasten hun leeftijdsgenoten uit Parijs: 6-1. De doelpunten van Ajax werden gemaakt door Donny van Beek (3x), Adam El Idrissi (2x) en Jairo Riedewald (strafschop). Yohan Demoncy scoorde voor de bezoekers.

Een gedistingeerde heer uit Diemen, die heel vaak wedstrijden op De Toekomst bezoekt, vertelde mij dat Ajax veel beter was dan de jonge Fransen. De jeugdspelers uit Parijs kwamen er niet aan te pas en de score had hoger in het voordeel van Ajax kunnen uitvallen.

Het resultaat van de wedstrijd tussen de A1 van Ajax en Paris SG is een indicatie van de staat van het huidige voetbal. Paris SG startte woensdag in de Arena met slechts een Fransman in de ploeg. Drie spelers van de Franse kampioen, Van der Wiel, Maxwell en Ibrahimovic, hebben een verleden bij Ajax. De Amsterdammers startten met een jonge ploeg onder wie een aantal spelers die zelf zijn opgeleid. Volgens insiders barst de A1 van Ajax van het talent. Namen die dan meteen vallen zijn die van Donny van Beek, Abdelhak Nouri, Adham El Idrissi, Vaclav Cerny en de onlangs aangetrokken Kroaat Robert Muric. Jairo Riedewald speelde vorig seizoen al een aantal wedstrijden in het eerste van Ajax. De kans is groot dat een aantal spelers van de huidige A1 dit seizoen in het team van trainer Frank de Boer debuteert. De kans dat een van de jeugdspelers van Paris SG in de toekomst zijn opwachting maakt in het eerste elftal van die club is klein. De Franse club is eigendom van een sjeik die graag met euro's strooit. Het is makkelijker om vele miljoenen te spenderen aan grote aankopen dan om zelf jonge spelers te scouten en op te leiden voor de hoofdmacht.

SV Diemen wint bij Geinburgia: 1-3

DIEMEN - SV Diemen heeft de uitwedstrijd tegen Geinburgia met 1-3 gewonnen. Bij rust was de stand nog 0-0.

Geinburgia hanteerde de lange bal en probeerde de sterke centrumspits te vinden. Hoewel SV Diemen in de eerste helft domineerde waren de twee grootste kansen voor de thuisclub. Beide keren stond doelman Dave Moen een doelpunt in de weg.

In de tweede helft ontspon zich een spektakelstuk. SV Diemen voerde het tempo op en dwong de ene na de andere kans af. Maar net als in de wedstrijd tegen SC Buitenveldert verzuimde de ploeg van trainer Marc Stuut de wedstrijd in een vroeg stadium te beslissen.

Na onzorgvuldig uitverdedigen van SV Diemen kwam Geinburgia op voorsprong door Bob in 't Groen. De doelpuntenmaker en doelman Dave Moen kwamen hierbij in botsing en moesten zich beiden laten vervangen.

Marc Stuut bracht een extra spits in de ploeg. SV Diemen kwam snel langszij door een penalty van Marc Stobbelaar. Daarna kreeg ook de thuisclub een strafschop. De ingevallen doelman Leroy Kroese redde knap. SV Diemen kreeg een tweede penalty toegekend. Dennis van Bree slaagde er echter niet in om vanaf 11 meter raak te schieten, maar hij maakte zijn misser goed en zette SV Diemen op fraaie wijze op voorsprong: 1-2. Kevin Kroese bepaalde de eindstand met een prachtige volley op 1-3.

SV Diemen heeft nu zeven punten uit drie duels. Zondag speelt de ploeg thuis tegen Ankaraspor. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

Goede start van dames Smashing '72

DIEMEN - Bij het debuut in de promotieklasse won het eerste damesteam van Smashing '72 overtuigend van AMstelveen. De Diemense kampioen won met 4-0 en gunde de tegenstander geen punt boven de 20.

De kampioen van vorig seizoen nam het thuis op tegen het eerste team van AMstelveen dat vorig seizoen uit de 3e divisie degradeerde. AMstelveen is een fusieclub die drie jaar geleden is ontstaan uit AMVJ en Martinus, die jarenlang het Nederlandse volleybal domineerden. De spanning voor de eerste wedstrijd op hoger niveau en de naam van de tegenstander op het affiche werden in de eerste set weggespeeld (25-19). De puntenmachine kwam op gang en de tweede en derde set gingen met groot puntenverschil naar het enthousiaste Diemense team, terwijl het geluid bij de tegenstander verstomde (25-13 en 25-10). Ook in de vierde set domineerde Smashing op alle fronten (25-16).

Coach Bram van der Sleen van Smashing '72 bracht gedurende de wedstrijd alle 12 speelsters van het team in het veld. Het grootste compliment volgde na de wedstrijd, toen de coach van AMstelveen aan een speelster vroeg om voor hun ploeg te komen spelen.

Blue Stars start competitie goed

DIEMEN - Het eerste herenteam van Blue Stars is de competitie goed gestart.

De basketballers uit Diemen wonnen voor eigen publiek met 73-63 van Punch, het studententeam van de Technische Universiteit in Delft. De bezoekers verdedigden goed en Blue Stars kwam pas aan het eind van het eerste kwart en het begin van het tweede kwart goed los.

Bij rust leidden de mannen uit Diemen met 39-27. Na rust kwam Punch terug; aan het einde van het derde kwart was de stand 49-47. Halverwege het vierde kwart schakelde Blue Stars een tandje bij en wist de ploeg de overwinning veilig te stellen.

SV Zeeburg verliest nipt

DIEMEN - De dames van SV Zeeburg hebben de uitwedstrijd tegen Tornado nipt verloren: 19-18.

SV Zeeburg startte fanatiek en nam een 0-3 voorsprong. De handbalsters uit Diemen leidden bij rust met 8-11. Na de hervatting was het spel van SV Zeeburg rommelig. De thuisclub wist hiervan te profiteren en pakte de volle winst. SV Zeeburg zette een aantal nieuwe wisselspeelsters in die vrijdag voor het eerst hadden getraind. SV Zeeburg staat vierde.

De Meeuwen boekt knappe overwinning bij Nordkop

DIEMEN - Het eerste damesteam van De Meeuwen is de waterpolocompetitie gestart met een overwinning bij Nordkop. De dames uit Diemen wonnen in Den Helder met 4-6.

Twee jaar geleden ontmoetten Nordkop en De Meeuwen elkaar ook al in de competitie. De ploeg uit Den Helder bleek toen veel sterker. De Meeuwen reisde enigszins zenuwachtig af naar Den Helder. De thuisclub opende de score in de beginfase via een strafworp. Sanne Tak maakte op fraaie wijze gelijk. Nordkop wist opnieuw de leiding te pakken en liep uit naar 3-1.

De Meeuwen gaf echter niet op en wist eerst langszij en daarna op voorsprong te komen. De laatste periode werd begonnen met een 4-5 voorsprong voor de dames uit Diemen. In de laatste periode bepaalde De Meeuwen de eindstand op 4-6.

De Meeuwen is twee jaar geleden gepromoveerd en is in de afgelopen twee jaar gegroeid. De overwinning op Nordkop is hiervan een duidelijk voorbeeld.

Definitief ontharen?
Nu betaalbaar voor iedereen!
FlitZenzo Weesp
tel.: 06-22504620
www.flitzenzo.nl

Starterscursus bridge bij bridgeclub Sans Atout! Op woensdagmiddag in de Schakel. Start 15 oktober, docent Nico Portegijs. Kosten € 60,- inclusief lesboek. Informatie of opgeven 020-4638952 of bridge@boekservices.nl

Taxi Centrale Diemen
020-6905858

Medewerker Horeca voor 16 uur per week met verklaring sociale hygiëne (SVH) gezocht voor een nieuwe lunchroom met medewerkers met verstandelijke handicap in Grand Café Blauw. Meer informatie: theaterdeomval.nl/vacatures of horeca@theaterdeomval.nl.

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595